Có 1 kết quả:

yǒu kǒng chóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

foraminifera