Có 1 kết quả:

yǒu bǎo hé bì rén qián kuā

1/1

Từ điển Trung-Anh

There is no need to boast about one's treasures. (idiom)