Có 1 kết quả:

yǒu hài wú lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

harmful and without benefit (idiom); more harm than good