Có 1 kết quả:

yǒu hài wú yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

harmful and without benefit (idiom); more harm than good