Có 1 kết quả:

yǒu xī wàng

1/1

yǒu xī wàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hopeful
(2) promising
(3) prospective