Có 1 kết quả:

yǒu yǐng xiǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

influential