Có 1 kết quả:

yǒu zhēng wú zhàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to win without a fight (idiom)