Có 1 kết quả:

yǒu zhì jìng chéng

1/1

yǒu zhì jìng chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

persevere and you will succeed (idiom); where there's a will, there's a way