Có 1 kết quả:

yǒu qíng rén zhōng chéng juàn shǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

love will find a way (idiom)