Có 1 kết quả:

yǒu jīng wú xiǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to be more scared than hurt (idiom)
(2) to get through a daunting experience without mishap