Có 1 kết quả:

yǒu liào

1/1

yǒu liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

impressive