Có 1 kết quả:

yǒu zhāo yī rì

1/1

yǒu zhāo yī rì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) one day
(2) sometime in the future