Có 1 kết quả:

yǒu běn qián

1/1

yǒu běn qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to be in a position to (take on a challenge, etc)