Có 1 kết quả:

yǒu jī kě chéng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have an opportunity that one can exploit (idiom)