Có 1 kết quả:

yǒu tiáo bù wěn

1/1

Từ điển Trung-Anh

regular and thorough (idiom); methodically arranged