Có 1 kết quả:

yǒu bǎn yǒu yǎn

1/1

yǒu bǎn yǒu yǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) orderly
(2) methodical
(3) rhythmical