Có 1 kết quả:

yǒu jī huà hé wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

organic compound