Có 1 kết quả:

yǒu jī wù

1/1

yǒu jī wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) organic substance
(2) organic matter