Có 1 kết quả:

yǒu yì lì

1/1

yǒu yì lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) persevering
(2) unwavering