Có 1 kết quả:

yǒu qì zhì

1/1

yǒu qì zhì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to have class
(2) classy