Có 1 kết quả:

yǒu qì yīn

1/1

yǒu qì yīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

aspirated consonant (in phonetics)