Có 1 kết quả:

yǒu chén yǒu fú

1/1

yǒu chén yǒu fú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to have one's ups and downs