Có 1 kết quả:

yǒu huó lì

1/1

yǒu huó lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) energetic
(2) vital