Có 1 kết quả:

yǒu qián lì

1/1

yǒu qián lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) promising
(2) showing potential