Có 1 kết quả:

yǒu bǎi lì ér wú yī bì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have many advantages and no disadvantages