Có 1 kết quả:

yǒu bǎi hài ér wú yī lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

having no advantage whatsoever