Có 1 kết quả:

yǒu bǎi hài ér wú yī lì ㄧㄡˇ ㄅㄞˇ ㄏㄞˋ ㄦˊ ㄨˊ ㄧ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

having no advantage whatsoever