Có 1 kết quả:

yǒu mù gòng shǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) as everyone can appreciate (idiom); clear to all
(2) unarguable