Có 1 kết quả:

yǒu méi mù ㄧㄡˇ ㄇㄟˊ ㄇㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to begin to take shape
(2) to be about to materialize