Có 1 kết quả:

yǒu méi mù

1/1

yǒu méi mù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to begin to take shape
(2) to be about to materialize