Có 1 kết quả:

yǒu léng yǒu jiǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (of a shape) sharp and clearcut
(2) (of a person) definite in his opinion