Có 1 kết quả:

yǒu jīng shén bìng

1/1

yǒu jīng shén bìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

insane