Có 1 kết quả:

yǒu yuán wú fèn

1/1

Từ điển Trung-Anh

destined to meet but not fated to be together (idiom)