Có 1 kết quả:

yǒu yuē zài xiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have a prior engagement