Có 1 kết quả:

yǒu nài jiǔ lì

1/1

yǒu nài jiǔ lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

durable