Có 1 kết quả:

yǒu lián xì

1/1

yǒu lián xì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be connected
(2) to be related