Có 1 kết quả:

yǒu dǎn liàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

courageous