Có 1 kết quả:

yǒu néng lì

1/1

yǒu néng lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

able