Có 1 kết quả:

yǒu dǎn liàng ㄧㄡˇ ㄉㄢˇ ㄌㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

courageous