Có 1 kết quả:

yǒu liáng xīn

1/1

yǒu liáng xīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

conscientious