Có 1 kết quả:

yǒu sè

1/1

yǒu sè

phồn & giản thể