Có 1 kết quả:

yǒu sè jīn shǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

non-ferrous metals (all metals excluding iron, chromium, manganese and their alloys)