Có 1 kết quả:

yǒu yào yǐn zhě

1/1

Từ điển Trung-Anh

addict