Có 1 kết quả:

yǒu pǔ

1/1

yǒu pǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to have a plan
(2) to know what one is doing