Có 1 kết quả:

yǒu lài yú

1/1

yǒu lài yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to rely on
(2) to depend on