Có 1 kết quả:

yǒu tí dòng wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

ungulates (animals with hooves)