Có 1 kết quả:

yǒu guǐ

1/1

yǒu guǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tracked (tramcar)