Có 1 kết quả:

yǒu xuǎn jǔ quán

1/1

Từ điển Trung-Anh

constituent