Có 1 kết quả:

yǒu guò zhī ér wú bù jí ㄧㄡˇ ㄍㄨㄛˋ ㄓ ㄦˊ ㄨˊ ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) not to be inferior in any aspects (idiom)
(2) to surpass
(3) to outdo
(4) (derog.) to be even worse