Có 1 kết quả:

yǒu qián rén

1/1

yǒu qián rén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the rich
(2) the wealthy