Có 1 kết quả:

yǒu qián yǒu shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

rich and powerful (idiom)